Jiu-Jitsu-Prüfung 

09.März 2018 Jiu-Jitsu Kyu Prüfungen 

April  2018 Jiu-Jitsu Dan-Prüfung im Dojo Hadlikon